Om dialog

Miljøleddene i Armidilo henspeiler på egenskaper eller kvaliteter i omgivelsene til klienten, og disse kan bearbeides og endres gjennom effektiv og konstruktiv kommunikasjon i personalgruppa. Vår anbefaling er at personalgruppa utvikler en kommunikasjonsform som nyttiggjør seg mangfoldet og bredden i gruppa – og gjennom dette fatter beslutninger som skaper endringer i  holdninger, rapporteringsrutiner, klientspesifikk kunnskap og med det en mer fokusert oppmerksomhet omkring hva som er risikorelevant. Omgivelsenes samlede oppmerksomhet om det som er risikorelevant er miljøleddenes hovedinnhold.

Det å utvikle dialogisk kommunikasjon handler om å finne måter å snakke sammen på som utnytter og foredler erfaringer og synspunkter/perspektiver blant medlemmene i personalgruppa. Det er både en «strukturell» og en «kvalitetsmessig» måte å utvikle dette på:

– møtene og samtalearenaene må legges til rette
– kvaliteten på diskusjonen må ha nysgjerrighet og læringsvilje som mål

Vår erfaring er at personalgrupper som jobber systematisk for å bedre sin egen dialogiske kommunikasjon bygger et bredere faglig og mellommenneskelig grunnlag for sine beslutninger om tiltak og metoder. Den dialogiske kommunikasjonsformen utnytter mangfoldet i personalgruppa og de beslutninger som fattes er dermed forankret og kvalitetssikret på en bedre måte. En dialogisk orientert personalgruppe vil også endre seg på det sosiale planet, og vi ser at konfliktnivået synker og opplevelsen av egen effektivitet stiger. Slike fenomener skaper naturligvis også en sterkere tilknytning til gruppa og trivselen på jobb stiger.

Prinsippene for dialogisk kommunikasjon er de samme: L Ø P E (Lære, Øve, Prøve, Evaluere).
I menyen til venstre kan du finne ideer og praktiske tilnærmingsmåter etter LØPE-prinsippet.