Hva er KAOS?

KAOS = Kognitiv Atferdsterapi for Omsorgsdømte og andre med Spesielle behov
er utviklet av Sentral fagenhet for tvungen omsorg for behandling av mennesker med psykisk utviklingshemming og komorbide psykiske lidelser, og som er dømt for alvorlige straffbare handlinger. KAOS er inspirert av og bygger på andre behandlingsprogrammer – som for eksempel ART (Aggression Replacement Training) og DBT (Dialectical Behavior Therapy) – i en rettspsykiatrisk kontekst. Vi definerer KAOS som en gruppebasert miljøterapi.

Behandlingens målsetting er å bygge bro mellom risikofaktorer og miljøterapi. Vi kartlegger risiko- og beskyttende faktorer hos klienten, og ideen er at KAOS skal bidra til å redusere risikofaktorene og styrke de beskyttende faktorene.
Ferdighetstreningen i KAOS foregår hovedsakelig gruppe utført av miljøterapeuter som har daglig kontakt med klientene i vår døgnavdeling på Brøset i Trondheim. De samme miljøterapeutene deler kunnskapen fra «KAOS-timene» med sine kolleger i avdelingen, og i fellesskap utarbeides det en plan for generalisering av arbeidet fra KAOS-timene. KAOS er også bygd opp med et mål om overføring av ferdigheter til pasientenes hverdagsliv etter institusjonsoppholdet, og KAOS er dermed en omfattende lærings- og behandlingsmetode som inkluderer klientens totale livssituasjon.

KAOS er en prinsippbasert behandlingsform, og metoden baserer seg snarere på å tilpasse behandlingen til pasienten enn å tilpasse pasienten til behandlingen. Den iboende fleksibiliteten i KAOS vises gjennom at behandlingen praktiseres ulikt og individuelt tilpasset til Fagenhetens klienter– avhengig av indekskriminalitet, kognitive evner og behov. Dette betyr også at KAOS er i stadig endring og utvikling. KAOS-trenerne møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og ideer, noe som igjen betyr at «KAOS-manualen» stadig vokser – både i omfang og detaljrikdom. Dog er begrepet «manual» misvisende, etter vår oppfatning; «en meny av mulige tiltak» ville være mer passende å bruke.


Økologisk forståelse og fokus
KAOS tar utgangpunkt i at mennesker lever i et fellesskap og blir påvirket av det. For at ny forståelse og endring skal bli vellykket må det også tas hensyn til miljøet.

Bruk av prinsipper fra evidensbasert behandling
Det finnes i dag ingen behandling spesifikt for mennesker med psykisk utviklingshemming som er dokumentert effektiv etter strenge vitenskapelige kriterier. KAOS er likevel bygd på prinsipper og behandlingsformer som er påvist effektive.

Brukerperspektiv
KAOS tar utgangspunkt i at alle skal ta del i utforming av eget liv. Det medfører at deltagerne har innflytelse på valg av tema og på hvem som skal hjelpe dem.

Prinsipper fra atferdsanalyse og kognitiv terapi
KAOS tar utgangspunkt i endring av atferd fordi dette har best evidensbase, fordi samarbeidspartnere ofte har kompetanse på området, og fordi deltagerne ofte opplever tilnærmingen som intuitivt forståelig.

Fokus på psykoedukasjon
KAOS tar utgangspunkt i at både deltagere og pårørende ofte ikke har tilstrekkelig kunnskap om psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser eller behandling, og at opplæring i dette vil bedre effekten av behandlingen.

“Menybasert”
KAOS er en såkalt modulær og prinsippbasert behandling. Den har en oppbygging som gjør at tema kan velges fra en meny av ulike fokusområder ut fra ønsker og behov. Dette gjør programmet fleksibelt og individspesifikt.

Referanser: